PODPIS ELEKTRONICZNY

Zasady uzyskania podpisu kwalifikowanego

 Do uzyskania podpisu kwalifikowanego niezbędne jest osobiste spotkanie
z Weryfikatorem tożsamości EuroCert. Może się ono odbyć w jednym
z Punktów Sprzedaży EuroCert lub w dowolnym miejscu na terenie całej Polski (usługa VIP).

 W trakcie spotkania, przed otrzymaniem podpisu elektronicznego, przedstawiciel EuroCert przeprowadzi weryfikację Twojej tożsamości.
W tym celu wymagane jest okazanie jednego z dokumentów:
– dowodu osobistego (jeśli jesteś obywatelem UE),
– paszportu,
– karty stałego pobytu z nadanym numerem PESEL.
W celu umieszczenia numeru NIP jako numeru identyfikacyjnego w Twoim certyfikacie, wymagane jest przedstawienie Zaświadczenie o nadaniu NIP.

 Bezpośrednio po zweryfikowaniu tożsamości wystawiony zostanie podpis kwalifikowany,
który jest od razu aktywny i gotowy do użytku.
Spotkanie z Weryfikatorem EuroCert jest jednorazowe i trwa ok. 20 min.

Najpopularniejsze zastosowania podpisu kwalifikowanego EuroCert:

 1. Składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,
 2. Kontakty drogą elektroniczną z ZUS (program Płatnik) ,
 3. Podpisywanie JPK – jednolitego pliku kontrolnego,
 4. Komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
 5. Udział w zamówieniach publicznych – podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),
 6. Elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS (portal-S24),
 7. Udział w aukcjach i przetargach elektronicznych ,
 8. Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

 

Poniżej znajdują się główne zastosowania podpisu EuroCert:

B2A – relacje z administracją i urzędami

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – e-korespondencja z ZUS jest możliwa wyłącznie z użyciem podpisu elektronicznego, który jest potrzebny do przekazania dokumentów w formie elektronicznej w ramach aplikacji Płatnik.
 2. Urząd Celny – składanie deklaracji i dokumentów do Urzędu Celnego za pomocą aplikacji e-Zefir, np. deklaracji dla podatku akcyzowego wymaga posiadania podpisu elektronicznego.
 3. Urząd Skarbowy – podpis elektroniczny można wykorzystać do przesyłania deklaracji podatkowych przedsiębiorstwa drogą elektroniczną poprzez aplikację e-Deklaracje lub udostępniania dokumentów/danych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
 4. Krajowy Rejestr Sądowy – przesyłanie wniosków rejestrowych i aktualizacja informacji możliwa jest drogą elektroniczną wyłącznie przy użyciu podpisu elektronicznego, który jest wymagany do rejestracji w platformie e-KRS.
 5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – elektroniczna komunikacja z GIODO poprzez podpisywanie formularzy zgłoszenia zbioru danych osobowych generowanych w ramach platformy e-GIODO.
 6. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – w ramach ubiegania się o dotacje unijne PARP umożliwia złożenie odpowiednich wniosków drogą elektroniczną jedynie w przypadku opatrzenia ich podpisem elektronicznym.
 7. Generalny Inspektor Informacji Finansowej – przesyłanie raportów dotyczących zrealizowanych transakcji powyżej 15 000 euro za pomocą specjalnej platformy internetowej wymaga użycia podpisu elektronicznego.
 8. e-PUAP – szybsze uzyskanie dostępu do systemu e-PUAP dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego do potwierdzenia danych użytkownika.
 9. Sądy powszechne – składanie pism procesowych w ramach procedury elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. e-sąd).

B2B – relacje biznesowe

 1. Zdalne zawieranie umów cywilno-prawnych. Podpis elektroniczny jest równoważny odręcznej sygnaturze dlatego umożliwia podpisywanie wszelkiego rodzaju umów między przedsiębiorstwami.
 2. Udział w zabezpieczonych aukcjach i przetargach elektronicznych organizowanych za pośrednictwem odpowiednich platform internetowych. W przypadku zamówień publicznych istnieje obowiązek złożenia zgłoszenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

B2C – kontakty biznesu z klientami

 1. E-faktury – wygodne przesyłanie faktur elektronicznych drogą online. Obowiązujące prawo wymaga odpowiedniego zapewnienia wiarygodności e-faktur, które można zapewnić poprzez potwierdzenie dokumentu podpisem elektronicznym.
 2. Wiarygodna korespondencja elektroniczna z klientami dzięki podpisywaniu dokumentów i korespondencji elektronicznej.

E-zdrowie – praca lekarzy i służby zdrowia

 1. Autoryzacja dokumentacji medycznej prowadzonej przez placówkę służby zdrowia – zgodnie z wymogami ustawy od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja musi być prowadzona w formie elektronicznej, a jedną z metod jej weryfikacji jest użycie podpisu elektronicznego.
 2. Uzyskanie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego.
 3. Przesyłanie wniosków dotyczących praktyki lekarskiej drogą elektroniczną dzięki użyciu podpisu elektronicznego.

Sądownictwo i więziennictwo

 1. Wzajemna komunikacja sądów i służb penitencjarnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
 2. Sporządzanie elektronicznych protokołów z posiedzeń sądów uwierzytelnianych podpisem elektronicznym.
 3. Przesyłanie pism procesowych w postępowaniu upominawczym w ramach e-Sądu możliwe jest drogą elektroniczną dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego.

Ośrodki Szkolenia Kierowców

 1. Realizacja elektronicznej korespondencji w ramach obowiązku przesyłania do Starostwa Profilu kandydata na kierowcę (PKK). Informacje najprościej i najszybciej można przesłać przy użyciu podpisu elektronicznego.

Formularz kontaktowy